top of page
  • Writer's pictureCredu Connecting Carers

£500 o daliad cymorth / £500 support payment

Updated: Jul 15, 2022

The deadline to receive this payment is 5pm on Friday 15th July 2022. If you miss the deadline, all Carers are welcome to contact Credu for a warm discussion about how Credu might be able to help.


Cyfle i ofalwyr di-dâl ym Mhowys wneud cais am £500 o daliad cymorth

Mae’r cyngor sir yn gwahodd ceisiadau gan unrhyw un ym Mhowys allai fod yn gymwys, ar gyfer Grant Cymorth Ariannol i Ofalwyr di-dâl.

Ariennir y taliadau hyn o £500 gan Lywodraeth Cymru er mwyn cydnabod y pwysau ariannol cynyddol i wynebu nifer o ofalwyr di-dâl dros y pandemig, ac i helpu gyda rhai o’r costau ychwanegol.

Rhaid i’r rhai hynny sy’n cyflwyno cais, fod yn byw ym Mhowys. Rhaid hefyd:

  • Gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac ar incwm isel

  • Derbyn Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth 2022 neu wedi derbyn ôl-daliad Lwfans Gofalwyr ar y dyddiad hwnnw.


Gall gofalwyr di-dâl wneud cais ar-lein trwy wefan Cyngor Sir Powys: https://cy.powys.gov.uk/article/12755/Ffurflen-gais-am-y-taliad-cymorth-ariannol-i-Ofalwyr-Di-dal


Os bydd gofalwr di-dâl angen help llaw i wneud cais, neu angen manylion pellach, mae modd galw’r cyngor ar 01597 826345 neu dros e-bost: reviews@powys.gov.uk

Dywedodd Dylan Owen, Pennaeth Comisiynu a Phartneriaethau (Gwasanaethau Cymdeithasol) Cyngor Sir Powys: “Byddwn yn ysgrifennu’n uniongyrchol at nifer o bobl yn eu gwahodd i wneud cais, ond os ydych chi’n ofalwr di-dâl ac yn derbyn Lwfans i Ofalwyr, ac nad ydym wedi cysylltu, yna rydym am glywed gennych!

“Rydym o’r farn y gallai gymaint â 1,400 o drigolion Powys fod yn gymwys i dderbyn £500 a allai wneud gwahaniaeth mawr os ydyn nhw’n cael trafferth cael dau ben llinyn ynghyd. Mae ein gofalwyr di-dâl yn gwneud gwaith anhygoel yn helpu rhai o drigolion y sir sydd fwyaf agored i niwed, ac rydym am wneud ein rhan i’w helpu nhw.”


Bydd y cynllun yn cau i geisiadau newydd am 5pm dydd Gwener 15 Gorffennaf 2022. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu talu rhwng mis Mehefin a diwedd mis Medi 2022.

Gall gofalwyr di-dâl hefyd gysylltu â Chyngor Sir Powys ar 01597 826345 am gyngor cyffredinol ar grantiau a budd-daliadau.Unpaid carers in Powys can apply for £500 support payment

Applications are now open for the Unpaid Carers Financial Support Grant, with the county council urging all who might be eligible in Powys to get in touch.

The £500 payments, funded by Welsh Government, are being made in recognition of the increased financial pressures many unpaid carers have experienced during the COVID-19 pandemic, and to help with some of the additional costs they have incurred.

Those applying to the county council must live in Powys. They must also:

  • Care for someone for at least 35 hours a week and have a low income

  • Be in receipt of Carer’s Allowance on 31 March 2022 or have been retrospectively awarded Carer’s Allowance for that date.


Unpaid carers can apply online via Powys County Council’s website: https://en.powys.gov.uk/article/12697/Unpaid-Carers-Financial-Support-Payment-Application-Form


If an unpaid carer needs help to apply, or any further information, they can call the council on 01597 826345 or email: reviews@powys.gov.uk


Dylan Owen, Powys County Council’s Head of Commissioning and Partnerships (Social Services) said: “We will be writing to many people directly and inviting them to apply, but if you are an unpaid carer, in receipt of Carer’s Allowance, and we don’t get in touch then we still want to hear from you!

“We believe as many as 1,400 Powys residents could be eligible to receive £500 which could make a real difference if they are struggling to keep their heads above water financially. Our unpaid carers do a sterling job of supporting some of the county’s most vulnerable residents and we would like to do our bit in return to help support them.”


The scheme will close to new applications at 5pm on Friday 15 July 2022. Payments for successful claims will be made from June through to the end of September 2022.

Unpaid carers who need more general advice on grants and benefits can also contact Powys County Council on 01597 826345.

529 views0 comments

Comments


bottom of page