top of page
  • Writer's pictureCredu Connecting Carers

Swydd Wag Cynrychiolydd Dinasyddion / Carer Representative Vacancy

English below


Swydd Wag Cynrychiolydd Dinasyddion y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Ydych chi am wneud gwahaniaeth a chwarae rhan allweddol wrth helpu i wneud penderfyniadau am Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Powys? Ydych chi'n defnyddio gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lleol (Powys) a / neu a ydych chi / ydych chi'n gofalu am rywun sydd wedi bod angen gwasanaethau? Os felly, gallai hyn fod yn gyfle i chi. Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) Powys yn chwilio am ddinasyddion y sir sydd â diddordeb mewn iechyd a lles i ddod yn rhan o'r Bwrdd ac i helpu i lunio gwasanaethau. PWY YW POWYS' BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL A BETH YW EI BWRPAS? Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (RPB) yn dwyn ynghyd ystod o gynrychiolwyr gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys y cyngor lleol, bwrdd iechyd, y trydydd sector a phobl allweddol eraill gan gynnwys dinasyddion, i sicrhau bod pobl yn cydweithio'n well i wella. iechyd a lles yn Powys. Mae'n ymwneud â rhoi pobl a'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw yng nghanol y gwasanaethau iechyd a gofal. Mae'r RPB yn goruchwylio cyflwyno hyn yn Powys, a wneir trwy ei rhaglenni: Start Well, Live Well, Age Well yn ogystal â rhywfaint o waith arall sy'n torri ar draws pob un o'r rhain.

Nodir blaenoriaethau'r Byrddau yng Nghynllun Ardal Powys - y Strategaeth Iechyd a Gofal. Mae rhai o gyfrifoldebau'r Bwrdd yn cynnwys sicrhau bod adnoddau ar gael, bod pobl yn aros yn annibynnol cyhyd ag y bo modd, a bod gwasanaethau iechyd a gofal wedi'u huno'n llawn. Er mwyn helpu i wneud i hyn ddigwydd, mae'r RPB hefyd yn gyfrifol am ddyrannu cyllid o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru (ICF), y mae'n ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau allweddol. Fel rhan o'r rôl, bydd disgwyl i chi eistedd am uchafswm o 3 blynedd a mynychu cyfarfodydd chwarterol RPB wedi'u lleoli yn Llandrindod Wells. Gofynnir i chi hefyd fynychu diwrnodau datblygu a digwyddiadau ychwanegol ar ran RPB Llywodraeth Cymru.

Bydd swyddog PAVO yn rhoi cefnogaeth lawn wrth gyflawni eich rôl a bydd yr holl gostau yn cael eu talu. Y dyddiad cau ar gyfer anfon / e-bostio ceisiadau yn ôl i PAVO yw dydd Gwener, 21ain Mai 2021.

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch ag Andrew Davies ar 01597 822191 neu e-bostiwch andrew.davies@pavo.org.ukRegional Partnership Board Carer Representative Vacancy

Do you want to make a difference and play a key part in helping make decisions about Health and Social Care Services in Powys? Do you use local (Powys) health or social care services and/or have you/do you care for someone who has needed services? If so this might be the opportunity for you. Powys' Regional Partnership Board (RPB) are looking for citizens of the county who have an interest in health and wellbeing to become part of the Board and to help to shape services. WHAT IS POWYS’ REGIONAL PARTNERSHIP BOARD AND WHAT IS ITS PURPOSE? Powys Regional Partnership Board (RPB) brings together a range of public service representatives including the local council, health board, third sector and other key people including citizens, to ensure that people work together better to improve health and wellbeing in Powys. Its about putting people and what matters to them at the centre of health and care services. The RPB oversees the delivery of this in Powys, which is done through its programmes: Start Well, Live Well, Age Well as well as some other work which cuts across all of these.